Begreppet spel kan i princip betyda hur många olika saker som helst beroende på vem man frågar. TV-spel, datorspel, brädspel, eller kanske kortspel. Paletten av olika spel och spelgenrer är många.

Gemensamt för många spel är också att det krävs att man besitter en viss skicklighet och intelligens för att bli framgångsrik och just den kategorin av spel är något som vi tänkte titta lite närmare på här och nu. Dessutom tänkte vi kika på vilka av dessa spel som det går att tävla i.

Första partiet på 400-talet

Schack är ett av världshistoriens mest berömda spel, probably because it not only demands both strategic and tactical intelligence but also because it's a game that you can never really master,,sv,was already played,,sv,and the 5th century,,sv,in northern India and then under the name,,sv,chataranga,,es,A century later, the game also spread to Europe,,sv,In order to succeed in chess you need to think about several moves forward and also keep an eye on what the opponent does and above all, you might want to do,,sv,This is almost as important if not important than keeping track of their own plays,,sv. Schack spelades redan under 400- och 500-talet i norra Indien och då under namnet chataranga. Några århundrade senare spreds spelet även till Europa.

För att bli framgångsrik i schack krävs att man tänker flera drag framåt och även håller koll på vad motståndaren gör och framför allt kan komma att tänkas göra. Detta är nästan lika viktigt om inte viktigare än att hålla koll på sina egna pjäser.

Being highly intelligent to be successful may not be a must,,sv,but it is definitely something that facilitates,,sv,Several of the big chessmasters over the years have had very high IQ,,sv,For example, Magnus Carlsen is believed to have an IQ level around,,sv,It is not enough to beat the old Russian world champion,,sv,Garry Kasparov whose IQ level is estimated,,sv,That chess fits perfectly for competition is no doubt,,sv,The first major official chess tournament was played in London year,,sv,and won by German Adolf Anderssen,,sv,A few decades later,,sv,also played the first world championship in shock,,sv,which is won by the comrade Wilhelm Steinitz,,sv, men det är definitivt något som underlättar. Flera av de stora schackmästarna genom åren har haft mycket högt IQ. Exempelvis så tros Magnus Carlsen ha en IQ-nivå som ligger runt 180. Det räcker dock inte för att slå den gamle ryske världsmästaren Garry Kasparov vars IQ-nivå uppskattas till 190.

Att schack lämpar sig alldeles utmärkt för tävling är det ingen tvekan om. Den första större officiella schackturneringen spelades i London år 1851 och vanns av tysken Adolf Anderssen. Några decennier senare, years of age 1886 spelades också det första världsmästerskapet i schack, vilket vanns av tjecken Wilhelm Steinitz.

Today, there are known chess tournaments of all levels,,sv,from club,,sv,and school tournaments for international tournaments and world championships,,sv,One of the biggest Swedish tournaments is,,sv,Stockholm Chess Challenge, which is being launched this year in early May,,sv,at the Stockholm Chess Salons,,sv,To become a big chessmaster, of course, many hours of training and competition are required,,sv,It also applies that you are not afraid to constantly try new strategies,,sv,for example in the form of openings,,sv,Once you have found a successful strategy that works, this usually gives you a huge dividend,,sv, från klubb- och skolturneringar till internationella turneringar och världsmästerskap. En av de största svenska turneringarna är Stockholm Chess Challenge som i år går av stapeln i början av maj på Stockholm Chess Salons.

För att bli en stor schackmästare krävs förstås många timmar av såväl träning som tävling. Det gäller också att man inte är rädd för att hela tiden prova nya strategier, till exempel i form av öppningar.

När man väl hittat en framgångsrik strategi som fungerar ger detta oftast rejäl utdelning. However, of course, it is also important to know in advance of his opponent and to adjust his strategy based on how this plays,,sv,A skilled chess player has an overall strategy that he has decided before the match begins,,sv,but can also customize their plan and strategy during the game,,sv,One of the world's oldest games,,sv,Although chess has more than,,sv,Years on the neck at this time, it is far from the world's oldest game,,sv,For example, the game has,,sv,bill,,tr,found in ancient Egyptian remains from between,,sv,f.Kr,,en. En skicklig schackspelare en övergripande strategi som denne har bestämt sig för innan matchen börjar, men kan även anpassa sin plan och strategi under matchens gång.

Ett av världens äldsta spel

Även om schack har mer än 1 500 år på nacken vid det här laget är det långt ifrån världens äldsta spel. Exempelvis så har spelet senet hittats i antika egyptiska lämningar från mellan 3500 f.Kr. and 3100 f.Kr.

Another game that is also very old and which is much more famous nowadays is backgammon that originated in ancient Persia for more than,,sv,At that time, however, the game went under the name,,sv,nard,,en,and was played on a similar playing field as the backgammon we know today,,sv,The first time the rules for backgammon are mentioned are in a Persian text from the 5th century AD,,sv,Already,,sv,however, the game was described in an epigram by the Byzantine Emperor Zeno and had the Greek name,,sv,melt,,el,Even today, backgammon is a very popular game in Greece and also Turkey where it is known as,,sv,painting,,sv,Even in backgammon there are a number of different competitions,,sv,Then soon,,sv 5 000 years ago. På den tiden gick spelet dock under namnet nard och spelades på en liknande spelplan som det backgammon som vi känner i dag.

Foto: Pixabay

Första gången reglerna till backgammon omnämns är i en persisk text från 500-talet e.Kr. Redan 480 f.Kr. beskrevs dock spelet i ett epigram av den bysantinske kejsaren Zeno och hade då det grekiska namnet tavli. Än i dag är backgammon ett mycket populärt spel i Grekland och även Turkiet där det är känt som tavla. Även i backgammon förekommer en rad olika tävlingar. Sedan snart 40 year back, the world championship of the backgammon in Monte Carlo is played,,sv,Just like chess, backgammon is a game that places great demands on those who want to be successful,,sv,Another resemblance to chess is that backgammon is also theorized a lot about which openings are best,,sv,albeit not as much as chess,,sv,A good opening in a backgammon party and half the win can be won and vice versa,,sv,Over,,sv,million players,,sv,In addition to chess and backgammon, there are also many other games where skill is a and o,,sv,Some of these are just like chess and backgammon board games,,sv,such as a lady,,sv,the Chinese game Go as well as the East African game kalaha,,sv.

Precis som schack är backgammon ett spel som ställer stora krav på den som vill bli framgångsrik. En annan likhet med schack är att det även i backgammon teoretiseras en hel del kring vilka öppningar som är bäst, om än inte fullt lika mycket som i schack. En bra öppning i ett backgammonparti och halva segern kan vara vunnen och vice versa.

Över 40 miljoner spelare

Utöver schack och backgammon finns även många andra spel där skicklighet är a och o. En del av dessa är precis som schack och backgammon brädspel, som till exempel dam, det kinesiska spelet Go samt det östafrikanska spelet kalaha. Then do not forget to forget all card games such as bridge and hearts,,sv,Another card game that also places great demands on strategy and tactics is, of course, poker,,sv,Of course, there is also a bit of luck in poker to be successful,,sv,men,,en,much is about having a working strategy,,sv,and stick to this one,,sv,just like in check,,sv,It is also important to think about the long term and expect to occasionally incur a number of losses,,sv,but still win in the long run,,sv,In poker you can also become champion and even millionaire from the couch,,sv,All that is needed is computer and an internet connection,,sv.

Ett annat kortspel som också ställer stora krav på strategi och taktik är förstås poker. Givetvis krävs det också lite tur i poker för att bli framgångsrik, men mycket handlar om att ha en fungerande strategi och hålla sig till denna, precis som i schack.

Det gäller också att tänka långsiktigt och räkna med att man då och då kommer att åka på en del förluster, men ändå vinna i det långa loppet. I poker kan man dessutom bli mästare och till och med miljonär från soffan. Allt som behövs är dator och en internetuppkoppling.

The Chinese Go is one of the world's most popular board games and can in some ways be said to be the chinese equivalent to chess,,sv,Around,,sv,millions of people worldwide are expected to play Go,,sv,which originates in China for more than,,sv,However, the game is more complicated than chess while the playing time is longer,,sv,A professional Go-match can last over,,sv,hours,,sv,The board itself is also larger than a chessboard,,sv,whole,,sv,times,,sv,grid of lines,,sv,In general, the game is about controlling a larger part of the game than its opponent by strategically placing its rocks,,sv. Runt 40 miljoner människor världen över beräknas spela Go, som har sitt ursprung i Kina för mer än 4 000 years ago.

Spelet är dock mer komplicerat än schack samtidigt som speltiden är längre. En professionell Go-match kan pågå i över 16 timmar. Själva brädet är också större än ett schackbräde, hela 19 gånger 19 rutnät av linjer. I stora drag går spelet ut på att kontrollera en större del av spelplanen än sin motståndare genom att strategiskt placera ut sina stenar.

Proof that Go puts high demands on the player is that it all went well,,sv,before a computer defeated a master in Go,,sv,By comparison, IBM defeated,,sv,s super computer Garry Kasparov already,,sv 2016 innan en dator besegrade en mästare i Go. Som jämförelse så besegrade IBM:s superdator Garry Kasparov redan 1997.